Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost COBRA spol. s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 158 87 294 („Správce“), zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Zásady zpracování osobních údajů

 1. popisují způsob a účely zpracování osobních údajů včetně práv, které Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží;
 2. se vztahují na zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste:
 • se registroval/a na https://www.cobrakovani.cz/  („webové stránky“);
 • nakoupil/a na webových stránkách;
 • v obchodním vztahu s námi jako náš obchodní partner/ka, příp. jako pracovník/čka obchodního partnera; 
 • navštívil/a webové stránky;
 • nás kontaktoval/a telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře.

(dále společně též jako „Subjekty údajů“).

 1. Kategorie, účel a právní základ
  1. Přehledová tabulka níže popisuje účely, kategorie a právní základy zpracování osobních údajů Subjektů údajů:  

Subjekt údajů

Kategorie údajů

Účel

Právní základ

Registrující se osoba

Přihlašovací údaje

(uživatelské jméno, heslo)

Fakturační údaje

(e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon)

+ příp. OSVČ / společnost (název, IČO, DIČ)

+ příp. jiná dodací adresa

Registrace

Poskytnutí údajů je nezbytné pro vytvoření registrace na smluvním základě

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

(smlouva)

Kupující

Kontaktní a fakturační údaje

(e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon)

+ příp. OSVČ / společnost (název, IČO, DIČ)

+ příp. jiná dodací adresa

Informace o dopravě a platbě

Informace o objednávce

Nákup a prodej zboží

Poskytnutí údajů je nezbytné za účelem prodeje zboží

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

(smlouva)

Kupující

Kontaktní a fakturační údaje

(jméno, příjmení, adresa)

+ příp. OSVČ / společnost (název, IČO, DIČ)

+ příp. jiná dodací adresa

Informace o dopravě a platbě

Informace o objednávce

Informace o vybraném produktu

Finanční a bankovní údaje

Splnění právních povinností

(daňové a účetní)

Zpracování údajů je právní povinností

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

(právní povinnost)

Obchodní partner (jednatelé)

Údaje uvedené ve smlouvě s obchodním partnerem

Splnění smluvních a právních povinností

Poskytnutí údajů je nezbytné pro vzájemnou spolupráci

čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR

(právní povinnost)

Obchodní partner (pracovníci)

Kontaktní údaje uvedené ve smlouvě s obchodním partnerem nebo předané při jednání e-mailem, telefonicky

Vzájemná komunikace smluvních stran

Poskytnutí údajů je nezbytné pro vzájemnou spolupráci

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

(oprávněný zájem)

Kupující

Jméno, příjmení, e-mail, telefon

Zasílání akčních nabídek a novinek

Pokud kupující souhlasil, jsou mu zasílány marketingové novinky

čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

(souhlas)

ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Uživatel webu

Cookies

Provoz webových stránek

Technické cookies jsou pro provoz webu nezbytné. Souhlas s dalšími druhy cookies je dobrovolný

čl. 6 odst. 1 písm. f) nebo a) GDPR

(oprávněný zájem a/nebo souhlas)

Subjekty údajů

Identifikační údaje

(jméno a příjmení, adresa,

příp. sídlo a IČO)

Kontaktní údaje

(e-mail, telefon)

Vyřízení podnětu nebo žádosti či reklamace

Pro vyřízení požadavku (řádně a včas) je nezbytné zpracovávat osobní údaje

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

(oprávněný zájem)

Subjekty údajů

Logy

Prokázání skutečností – registrace, souhlasu se zasíláním obchodních sdělení apod.

n/a

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

(oprávněný zájem)

Subjekty údajů

Anonymní údaje

Vedení statistických reportů

Údaje nelze k Subjektům údajů přiřadit

čl. 5 odst. 1 písm. e) GDPR

 1. Doba uchování
  1. Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů či v jiných regulatorních předpisech.
  2. Přehledová tabulka níže popisuje dobu uchování Vašich osobních údajů:

Subjekt údajů

Kategorie údajů

Účel

Doba uchování

Registrující se osoba

Přihlašovací údaje

(uživatelské jméno, heslo)

Fakturační údaje

(e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon)

+ příp. OSVČ / společnost (název, IČO, DIČ)

+ příp. jiná dodací adresa

Registrace

Údaje budou na základě žádosti o zrušení registrace vymazány.

Kupující

Kontaktní a fakturační údaje

(e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon)

+ příp. OSVČ / společnost (název, IČO, DIČ)

+ příp. jiná dodací adresa

Informace o dopravě a platbě

Informace o objednávce

Nákup a prodej zboží / Splnění právních povinností

Po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Obchodní partner (jednatelé)

Údaje uvedené ve smlouvě s obchodním partnerem

Smluvní a právní povinnosti

Po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Obchodní partner (pracovníci)

Kontaktní údaje

Vzájemná komunikace

Do doby oznámení nových kontaktních údajů, příp. jsou-li součástí smlouvy, pak po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nevznese-li Subjekt údajů námitku, a za předpokladu, že námitce lze vyhovět.

Kupující

Identifikační a kontaktní údaje

(jméno a příjmení, e-mail, telefon)

Zasíláni akčních nabídek a novinek

Po dobu uděleného souhlasu.

Uživatel webu

Cookies

Provoz webových stránek

Dle expirace cookies uvedené v přehledové tabulce banneru cookies.

Subjekty údajů

Identifikační údaje

(jméno a příjmení, adresa,

příp. sídlo a IČO)

Kontaktní údaje

(e-mail, telefon)

Vyřízení podnětu / reklamace

Po dobu 6 měsíců až 3 roky, a to dle požadavku, který je vyřizován.

Subjekty údajů

Logy

Prokazování skutečností

Po dobu nezbytně nutnou k prokázání skutečností.

 1. Příjemci osobních údajů
  1. Příjemcem Vašich osobních údajů jsou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem věrnostního programu, do kterého máte možnost se registrovat, včetně provozu software a ukládání dat.
  2. Dalšími příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem pro účely zasílání akčních nabídek a novinek jsou osoby zajišťující v souladu s pokyny správce marketingové služby – zpracovatelé osobních údajů.
  3. Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU/EHP) nebo mezinárodní organizaci.
  4. Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci či orgánům činným v trestním řízení.
 2. Práva subjektů údajů
  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží následující práva:
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze odvolat prostřednictvím odkazu uvedeného v zápatí e-mailové zprávy, která je obchodním sdělením.

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k těmto svým osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů: domníváte-li se že zpracováváme nepřesné či nepravdivé, zastaralé či neúplně osobní údaje, máte právo (a v určitých případech i povinnost) požadovat jejich opravu či doplnění. Opravu/doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) podali jste námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování nám neukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování: nemáte-li zájem o výmaz, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: chcete-li, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, této žádosti nebudeme moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů či třetích osob. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  1. Při zpracování Vašich osobních údajů či prohlížení webových stránek nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování dle čl. 22 GDPR.
  2. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsme v souladu s čl. 12 odst. 5 písm. a) GDPR oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu Vás budeme předem informovat.
  3. Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů Správce písemně na adrese Jeremiášova 2633, 155 00 Praha 13 – Stodůlky nebo e-mailem na sekretariat@cobrakovani.cz.
 1. Aktualizace
  1. Zásady zpracování osobních údajů mohou být aktualizovány, zejména pokud dojde ke změně rozsahu, účelu nebo právního základu zpracování. Platné a aktualizované zásady zpracování osobních údajů jsou vždy dostupné na webových stránkách.  
  2. Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 8. 2023.

 

 

Napište nám

Položky označené * jsou povinné.
Napište nám Zavřít